Kiadó irodák
banner
Hírlevél adatkezelési tájékoztató

FBG-Consult Ingatlan és Vagyonkezelő Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-364974
Adószám: 10974788-2-42
Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 46.


Adatvédelmi tájékoztató


1.    Általános tájékoztatás

1.1.    Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.2.    Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

o    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
o     2000. évi C. törvény a számvitelről,
o    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
o    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
o    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1.3.    Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.4.    Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A telephelyen elhelyezett elektronikus megfigyelő rendszer által közvetített adat (képfelvétel) a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.5.    Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

2.    Adatkezelés típusa

2.1.    Hírlevél küldése:

Társaságunk a regisztráció során megadott adatokat kezeli, így különösen: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Az adatkezelés célja: Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban e-DM): a Társaság saját ajánlatait tartalmazó, a Társaság Szolgáltatásait tartalmazó, harmadik fél ajánlatait tartalmazó megkeresés.

2.2.    Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérés nélkül tudomására adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

 

3.    Adattovábbítás

3.1.    A jelen szabályzat elfogadásával társaságunk kapcsolt vállalkozásai és a hatóságok részére történő továbbításához a hozzájárulnak. Egyébként az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor.

3.2.    Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

 

4.    Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1.    Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.

4.2.    A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

4.3.    Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.

4.4.    Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
 

5.    Adatok biztonsága

5.1.    A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
 

6.    Az adatkezelésre jogosultak köre

6.1.    Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei (a jelen szabályzatban megjelöltek szerint a könyvelő), illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

6.2.    Az adatkezelésre feljogosított munkavállaló a HR részleg vezetője, az informatikai részleg vezetője, valamint az ügyvezető.

6.3.    Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.
 

7.    Az adatkezelés időtartama

7.1.    Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.

7.2.    Az egyéb adatokat társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év elteltével).

7.3.    Társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

7.4.    Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az office@mark-consulting.hu (email) címen kérhető.

7.5.    A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.
 

8.    Jogérvényesítés

8.1.    Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

8.2.    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.3.    Az érintett bírósághoz fordulhat:
-    a felvilágosítás megtagadása,
-    a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
-    jogainak megsértése esetén, továbbá
-    ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8.4.    A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.5.    Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

 

banner